Sense prejudici del previst en l'indicat en cada un dels formularis del web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a Grup Editorial 62 S.L.U. qui és l’efectiva titular de les dades de caràcter personal, al tractament automatitzat de les seves dades personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.

Grup Editorial 62 S.L.U.pot incorporar les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat. Grup Editorial 62 S.L.U.no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. A tal efecte, en el cas de que les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris fossin cedits a qualsevol de les societats pertanyents al grup de societats al qual pertany Grup Editorial 62 S.L.U., es sol•licitarà el consentiment exprés de cadascun dels usuaris a tal fi, als quals se’ls informarà de les dades d’identificació concretes de cadascun dels destinataris de dites dades així com de la finalitat de cadascuna de les cessions. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal (Grup Editorial 62 S.L.U., avda. Diagonal 662-664 08034, Barcelona) o a la de correu electrònic de Grup Editorial 62 S.L.U. (info@grup62.com) . La informació rebuda per Grup Editorial 62 S.L.U.serà utilitzada en tot moment amb la deguda confidencialitat i secret, adoptant les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat de les dades i evitar-ne la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat. Tals deures de confidencialitat subsistiran inclús un cop finalitzada la relació comercial.